Miksi mentorointi on tärkeää

Blog

Mentorointi on osa nuorten kasvatuksellista prosessia ja perustuu kokeneen ja osaavan aikuisen sekä kokeneemmattoman nuoren väliseen vuorovaikutukseen. Mentorin tehtävät ovat monipuolisia ja vaativat hyvää osaamista. Mentoroinnin tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia ja kehittää elämäntaitoja, auttaa nuoria onnistumaan elämässä ja saavuttamaan tavoitteet, antaa heille psykososiaalista tukea sekä auttaa löytämään oman koulutuspolun tai työpaikan. Mentori siis siirtää oman elämänkokemuksensa ja tietonsa nuoreen ja auttaa tätä pohtimaan omaa tulevaisuuttaan uudesta näkökulmasta. Joskus nuorilla on puutteelliset taidot tai nuori ei ole kiinnostunut mistään. Mentori voi kertoa nuorelle vaikkapa uramahdollisuuksista tai ehdottaa uusia harrastuksia, auttaa löytämään uusia polkuja. Mentori voi myös auttaa esimerkiksi vaativissa koulutehtävissä tai opettaa nuorelle jonkun uuden taidon, esimerkiksi opettaa neulomaan. Mentori voi myös tukea nuorta työssä tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi mentorointi on tärkeää siksi, että se auttaa ehkäisemään syrjäytymistä, joka on niin yleistä varsinkin vastavalmistuneiden ja työttömien nuorten keskuudessa. Mentorit auttavat nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa ja taitonsa sekä tekemään hyviä työhakemuksia ja ansioluetteloita ja tätä kautta pääsemään kiinni työelämään.

nuoret mentorit

Mentorointi perustuu siis tavallisesti kahden henkilön, mentorin ja nuoren, henkilökohtaiseen tapaamiseen. Mentorina toimii vapaaehtoinen aikuinen, joka on saanut tehtäväänsä valmentavan koulutuksen. Koulutus on erittäin tärkeää, sillä mentorin on osattava lähestyä nuorta ammattiillisella tavalla ja hoitaa työtään muutenkin ammattiillisesti. Nuori voi löytää itselleen mentorin jonkun mentorointiohjelman tai esimerkiksi Suomen Diakonissalaitoksen kautta. Mentori ja nuori tapaavat vuoden ajan. Ensimmäisessä tapaamisessa tehdään suunitelma, jossa laaditaan tavoitteet, jotka halutaan mentoroinnin avulla saavuttaa. Nuori ja mentori sopivat yhdessä vapaasti paikasta, jossa tapaavat, sekä ajasta, joka kummallekin sopii. Mentorin on löydettävä nuorelle riittävästi aikaa. Mentori ja nuori luovat keskenään ihmissuhteen, joka perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen. Luottamuuus ja kunnioitus ovat suhteessa ehdottomasti keskeisiä tekijöitä. Mentoripari keskustelee kaikenlaisista asioista: koulutuksesta, työmahdollisuuksista, ystävistä, muista ihmissuhteista – käytännössä kaikesta, mistä nuori haluaisi tietää ja mihin hän haluaisi saada vinkkejä ja apua. Nuori voi kertoa mentorille itsestään ja elämäntilanteestaan, vaikka muuten ei uskaltaisi kertoa kenellekään. Mentorin tehtävänä on puolestaan kuunnella nuorta arvostelematta ja antaa ohjeita. Hänen on tärkeää ottaa huomioon nuoren erityispiirteet ja olla kärsivällinen. Mentori kuuntelee nuoren toiveita ja auttaa toteuttamaan ne. Nuori voi olla myös yksinäinen, jolloin hänellä ei ole ketään, jonka kanssa puhua. Silloin mentori on se joku, jolle voi puhua ja joka kuuntelee, ja mentorista voi saada ystävän. Vuorovaikutustilanteiden pitää olla rentoja, ei jännittyneitä – tarkoituksena on, että sekä nuorella että mentorilla on hauskaa ja hyvää olla yhdessä, ja että molemmat saavat hyötyä tapaamisista. Onnistuessaan mentoronti on kummallekin antoisaa ja hyödyllistä ja molemmat saavat siitä jotakin – nuori oppii ja kehittyy, mentori pääsee hyödyntämään tietonsa ja taitonsa siirtämällä niitä eteenpäin.

Mentorointikoulutus ja Amigo-mentorointimalli

Kaikki mentoriksi haluavat voivat saada ammattillista valmentavaa koulutusta esimerkiksi Diakonissalaitoksen toteuttaman innovatiivisen Amigo-mentorointimallin kautta. Amigo on alkanut toimia vuonna 2011 ja sillä on jo saatu paljon positiivisia tuloksia, sillä se on auttanut jo 300 nuorta löytämään itsellensä sopivan mentorin. Mentorointikoulutuksen päätyttyä Amigon työntekijät toimivat valmistuneen mentorin tukena, ovat häneen jatkuvasti yhteydessä ja hän voi pyytää tarvittaessa apua työhönsä tai kysyä neuvoa. Kaikkea ei tarvitse osata yksin. Amigon työntekijät ovat mukana mentorin ja nuoren ensimmäisessä tapaamisessa sekä osallistuvat päätöstapaamiseen mentorointiohjelman päätyttyä.